საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ა(ა)იპ „თბილისის  მუნიციპალურ ლაბორატორიას“ შორის მემორანდუმი გაფორმდა.მისი მიზანია სტუდენტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ,პრაქტიკის გავლა და კვალიფიციური ,კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.

მემორანდუმის საგანს წარმოადგენს: მხარეთა შორის საგანმანათლებლო სფეროში ურთიერთანამშრომლობა,მშენებლობის დარგის განვითარების ხელშეწყობა,თანამშრომლობის გაღრმავება და ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელება.მემორანდუმი