სიახლეები

არქივი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობა

 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლი

 

მშენებლობა -რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოებისას ქვეყანაში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის კონტროლი

ააიპ “თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია: წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის N 22.12.277 განკარგულების საფუძველზე დაარსებულ მუნიციპალურ სამსახურს რომლის ფუნქცია და ამოცანებია :

• საავტომობილო გზების მშენებლობა – რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
• 
ასფალტბეტონის ლაბორატორია,
• 
ხელოვნური და სამოქალაქო მშენებლობა – რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
წყალსადენ -კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა – რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
• 
საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზი და ავარიული შენობების ტექ.მდგომარეობის კვლევა , ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მხარდარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.
შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის და ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზა,
მშენებლობა -რეაბილიტაციის სამუშაობის ტექნიკური ზედამხედველობა

 ზედამხედველობას უწევს ააიპ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს