ლაშა სამხარაძე
ლაშა სამხარაძედირექტორი
ვაჟა მაკალათია
ვაჟა მაკალათიადირექტორის მოადგილე
ხელოვნური , სამოქალაქო ნაგებობისა და წყალსადენ -კანალიზაციის მიმართულება
პაატა გელაშვილი
პაატა გელაშვილიდირექტორის მოადგილე
საავტომობილო გზების მშენებლობის მიმართულება
თემურ შუბითიძე
თემურ შუბითიძედირექტორის მოადგილე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამის და ავარიული შენობების ტექ. მდგომარეობის კვლევის მიმართულება
თამაზ თხილაიშვილი
თამაზ თხილაიშვილიადმინისტრაციის უფროსი