კვლევითი ლაბორატორიის კორექტირებული ტარიფები
სამუშაოს დასახელება რაოდენობა მომსახურების ტარიფი დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით (ლარი) შენიშვნა
1 ა/ბეტონის ნარევის, ბეტონის ნიმუშის ან ინერტული მასალის ნიმუშის აღება ადგილზე ერთი სინჯი 50
2 ა/ბეტონის ნიმუშის ამოჭრა D-150 მმ ერთი სინჯი 60
3 ა/ბეტონის ნიმუშის ამოჭრა D-50 მმ ერთი სინჯი 40
4 ამოჭრილი ა/ბეტონის ნიმუშის სისქის დადგენა ერთი ცდა 15
5 მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრია) ერთი ცდა 70 ქვიშა სამშენებლო სამუშაოებისთვის
6 სისხოს მოდული და ჯგუფი ერთი ცდა 40
7 კოშტა თიხის შემცველობა ერთი ცდა 50
8 მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა ერთი ცდა 60
9 ტენიანობა ერთი ცდა 30
10 მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრია) ერთი ცდა 70 ღორღი და ხრეში მთის მკვრივი ქანებისაგან სამშენებლო სამუშაოებისათვის
11 ღორღში დამტვრეული მარცვლების შემცველობა ერთი ცდა 60
12 მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა ერთი ცდა 60
13 ფირფიტისებრი და ნემსისებრი მარცვლების რაოდენობა ერთი ცდა 70
14 ტენიანობა ერთი ცდა 30
15 მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრია) ერთი ცდა 70 ღორღი და ქვიშა მთის ფორიანი ქანებისაგან
16 მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა ქვიშაში ერთი ცდა 60
17 ფირფიტისებრი და ნემსისებრი მარცვლების რაოდენობა ღორღში ერთი ცდა 70
18 მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრია) ერთი ცდა 70 ნარევები ქვიშა-ხრეშისა სამშენებლო სამუშაოებისათვის
19 მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა ერთი ცდა 60
20 ასფალტბეტონის დენადობა ერთი ცდა 150 ასფალტბეტონი
21 ასფალტბეტონის სტაბილურობა ერთი ცდა 150
22 გამკვრივებული ნარევის საშუალო სიმკვრივე ერთი ცდა 20
23 ნარევის ჭეშმარიტი სიმკვრივე ერთი ცდა 50
24 ნარევის ნარჩენი ფორიანობა ერთი ცდა 90
25 წყალგაჯერება ერთი ცდა 10
26 ა/ბეტონის ფიზიკო–მექანიკური მახასიათებლების განსაზღვრა ( დატკეპნის კოეფიციენტი, ფორიანობა) ერთი ცდა 140
27 ა/ბეტონის ფენებს შორის შეჭიდულობის განსაზღვრა ერთი ცდა 60
28 ა/ბეტონის ხორკლიანობის განსაზღვრა ერთი ცდა 100
29 ა/ბეტონის გრანულომეტრიული შემადგენლობის განსაზღვრა და ბიტუმის რაოდენობა ერთი ცდა 120
30 ბიტუმის წელვადობის განსაზღვრა ერთი ცდა 50 ბიტუმი
31 ბიტუმის ემულსიაში წყლის შემცველობის განსაზღვრა ერთი ცდა 90
32 ბიტუმის ძვრაზე, ყინვამედეგობის განსაზღვრა (სიმყიფე) ერთი ცდა 60
33 ბიტუმის სიბლანტის განსაზღვრა, ნემსის შეღწევადობა ერთი ცდა 40
34 ბიტუმის დარბილების ტემპერატურის განსაზღვრა ერთი ცდა 40
35 ბიტუმში წყლის რაოდენობის განსაზღვრა ერთი ცდა 45
36 ბიტუმის აალების ტემპერატურის განსაზღვრა ერთი ცდა 30
37 ბიტუმის პირობითი სიბლანტის განსაზღვრა ერთი ცდა 45
38 დინამიური დატვირთვის განსაზღვრა (მზიდუნარიანობა) დეფლექტომეტრის ხელსაწყოთი ერთი ცდა 40 (არანაკლებ 3 ცდისა) სხვა
39 ღორღის დაქუცმაცებისადმი მედეგობის განსაზღვრა ერთი სინჯი 130
40 მედეგობა კვალის გაჩენაზე ერთი ცდა 500
41 ცილინდრული ფორმის ბეტონის ნიმუშის ამოღება (D 50-150) ერთი ნიმუში 90 ბეტონი
42 ცილინდრული ფორმის ბეტონის ნიმუშის დამუშავება D 50-150 ერთი ნიმუში 20
43 ცილინდრული ფორმის ბეტონის ნიმუშის გამოცდა D 50-150 ერთი ცდა 20
44 ბეტონის ნიმუშის გამოცდა კუმშვაზე რღვევის მეთოდით (10x10x10; 15x15x15) ერთი ცდა 20

 

ა(ა)იპ “თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია”–ს მომსახურების ტარიფები
                                                                      სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ტარიფები
ობიექტი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება მომსახურების ტარიფი დ.ღ.გ-ს ჩათვლით
# 1 2
1 100 000-მდე 3%
2 100 000 დან  500 000-მდე 2.5%
3 500 000-დან  1000 000-მდე 2.0%
4 1000 000 დან  5000 000-მდე 1.75%
5 5000 000 დან  20 000 000-მდე 1.25%
6 20000 000 ზემოთ 1.0%

 

შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგოამრეობის დადგენა 
# ექსპერტიზის დასახელება ობიექტის რაოდენობა მომსახურების ტარიფი დ.ღ.გ-ს ჩათვლით
1 ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა 0-500 მ3 150 ლარი
501-5000 მ3 300ლარი
5001-10000 მ3 500 ლარი
                                                                                  10000 მ3-ის ზევით                                                                                  500 ლარს+100ლარი ყოველ 5000 მ3-ზე;
2 ვიზუალური დათავლიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა და დეტალური გამოკვლევისთვის საჭირო ღონისძიებების შდგენა 0-500 მ3 180 ლარი
501-5000 მ3 350 ლარი
5001-10000 მ3 650 ლარი
10000 მ3-ის ზევით  650 ლარს + 130 ლარი ყოველ დამატებით   5000 მ3-ზე