ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობა

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნოლოგიური პროცესების კონტროლი

მშენებლობა -რეაბილიტაციის სამუშაოების წარმოებისას ქვეყანაში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის კონტროლი

ააიპ “თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია: წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის N 18.44.130 განკარგულების bbbgggდაარსებულ მუნიციპალურ სამსახურს რომლის ფუნქცია და ამოცანებია :

• საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
• 
ხაზოვანი ნაგებობების და ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
• 
ასფალტის, ბეტონის და ქვაფენილის საფარიანი გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა,
ასფალტ-ბეტონის და ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა,
• 
ავარიული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და დასკვნების მომზადების მომსახურების განხორციელება

 ზედამხედველობას უწევს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების, არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის – თბილისის განვითარების ფონდის, მიმართვის საფუძველზე