ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2023 წლის 20 სექტემბრის განკარგულება N 23.1408.1538-ის საფუძველზე  ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორტორიის“ დაფუძნების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 17 დეკემბრის N20.12.277 განკარგულებაში შევიდა ცვლილებები.

 

ცვლილება წესდებაში